+++ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เผย ยอดจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ที่ชลบุรี ระหว่าง 19 - 25 พฤษภาคม 2559 รวม 12,524,910 บาท มีออเดอร์และตัวแทนจำหน่าย 450,780 บาท รวมทั้งสิ้น 12,975,690 บาท +++ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เผยจัดสร้างและซ่อมบ้านประชารัฐ 3 ชุด คือบ้านอาสาคลายทุกข์ 70 หลัง บ้านประชารัฐเพื่อคนพิเศษ (พิการ) 70 หลังและบ้านประชารัฐประชาคม 707 หลัง ทั้งหมดเป็นการเฉลิมฉลองทรงครองราชย์70ปีและพระชนมายุครบ 7 รอบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ +++ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เผยการสร้างและซ่อมบ้านประชารัฐคนพิการ เน้น 3 เรื่องคือการสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องนอน และทางเดินพิเศษ เชื่ออำนวยสะดวกให้คนพิการมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น +++ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในรายการวิทยุเช้าวันนี้ว่า กำหนดแถลงข่าวผลการสำรวจ 2 ปี คสช. กับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สรุปประชาชนยังพอใจในการทำงานและมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ทำให้เกิดสันติสุขได้ 72% +++ ศอ.บต. และไปรษณีย์ไทย ผนึกกำลังช่วยชุมชนชายแดนใต้ ขยายตลาดสินค้าฮาลาลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หวังร่วมสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน +++

เว็บไซต์มุสลิม

 

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม

2189517
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4403
5681
4403
2144608
187776
101168
2189517

Your IP: 54.224.253.82
Server Time: 2016-05-29 20:19:01

สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ได้รับความร่วมมือจากองค์กรศาสนาอิสลามประเทศอินโดนีเซีย  คือ องค์กร (Muhammadiyah) มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปีครึ่ง โดยจัดสรรให้สำหรับนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูลและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา) ในคณะสาขาวิชาต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยขององค์กร Muhammadiyah จำนวน 13 แห่ง โดยดำเนินการเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2559 ทางองค์กร Muhammadiyah ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อ จำนวน 226 ทุน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาภูมิลำเนา และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เลขาธิการ ศอ.บต.มอบวุฒิบัตรและอุปกรณ์ประกอบอาชีพในกับเยาวชนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5-6
  2. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน หารือร่วม กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า และ ศอ.บต. เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์กับการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. เผย เตรียมพิจารณากฎหมายเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่ในการเรียกข้อมูลโดยตรง
  3. เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงาน “อนุรักษ์วัฒนธรรมหนองจิก 208 ปี เมืองหนองจิก มรดกวัฒนธรรมสู่อาเซียน” ให้ประชาชนในพื้นที่ได้อนุรักษ์ ฟื้นฟูมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่กับชุมชน
  4. เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดโครงการเยี่ยมบ้านพ่อ (แซเราะฮ์รูเมาะฮ์ รายอกีตอ ) ประจำปี 2559 จ.นราธิวาส ภายใต้ชื่อ 9 ตามรอยพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ
  5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ศอ.บต.จัดอบรม “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร”
  6. โรงเรียนสตรียะลา จัดกิจกรรมปั่นรณรงค์การจัดงาน “คืนสู่เหย้า 90 ปี สตรียะลา” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นี้
  7. ศอ.บต. จัดประชุม เตรียมความพร้อมผู้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
  8. “ศอ.บต.” จัดเทศกาลของดีชายแดนใต้ ที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  9. สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. จัดประชุมนักจัดรายการวิทยุ “ซัวรอกีตอ” ศอ.บต. ภาคภาษามลายู กับภารกิจหลักในการจัดรายการวิทยุในช่วงเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ
  10. คณะกรรมการชมรมศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดยะลา จัดงาน “มหกรรม 70 ปี วัยใส ผู้สูงวัยร่วมกันออกกำลังกาย” ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี

อบรม/สัมมนา

กรมประชาสัมพันธ์

Feedข่าว จ.ยะลา

Feedข่าว จ.ปัตตานี

Feedข่าว จ.นราธิวาส